กำหนดการ

หลักสูตร

วันที่อบรม

1. จิตภาวนา: รักษาสมดุลกายใจในยุคโควิด-19

วิทยากร: ผศ.ดร.มนตรี วิวาห์สุข

วันที่  30 พ.ย. 64

เวลา 09.00 - 12.00 น.

2. ปกิณกะอาหารจีน

วิทยากร: ผศ.ดร.​ภูมรินทร์​ ภิรมย์​เลิศอมร

วันที่ 16 ธ.ค. 64

เวลา 09.00 - 12.00 น.

3. Marugoto Nippon (ญี่ปุ่นกลมๆ)

วิทยากร: ผศ.ดร.นันท์ชญา มหาขันธ์

วันที่ 23 ธ.ค. 64

เวลา 18.00 - 20.00 น.

4. Content marketing: กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาผ่านสื่อออนไลน์สำหรับธุรกิจ

วิทยากร: ผศ.ดร.พรรณพิลาศ กุลดิลก  

วันที่ 6 ม.ค. 65

เวลา 13.00 - 16.00 น.

5.  Content Creation: กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาผ่านสื่อออนไลน์สำหรับองค์กร

วิทยากร: ผศ.ดร.ตวงทอง สรประเสริฐ

วันที่ 28 ม.ค. 65

เวลา 13.00 - 16.00 น.

6. แผ่เมตตา: มหัศจรรย์แห่งความรัก

วิทยากร: ดร.ขันทอง วิชาเดช

วันที่ 11 ก.พ. 65

เวลา 09.00 - 12.00 น.

7. เรียนรู้ ทำงาน การใช้ชีวิต:ข้อคิดจากหลักธรรมในพระไตรปิฎก

วิทยากร: ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ

วันที่ 3 มี.ค. 65

เวลา 13.00 - 16.00 น.

8. การเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ในส่วนการเขียน

วิทยากร: อ.วีราภรณ์ คามีศักดิ์

วันที่ 29 เม.ย. 65

เวลา 09.00 - 12.00 น.

9. วิถีพุทธ วิถีไทย

วิทยากร: ผศ.ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์

วันที่ 10 พ.ค. 65

เวลา 13.00 - 16.00 น.

10. การเขียนบทละครโทรทัศน์ฉบับย่อ: เขียนบทได้

วิทยากร: ดร.อภิรักษ์ ชัยปัญหา

วันที่ 14 มิ.ย. 65

เวลา 13.00 - 16.00 น.

11. จิตวิทยาในการดำเนินชีวิต

วิทยากร: อ.ปวีณา แจ้งประจักษ์

วันที่ 15 มิ.ย. 65

เวลา 13.00 - 15.00 น.

12. กระแสเกาหลีแนวใหม่ ในกีฬาเทควันโด 

วิทยากร: ดร.จงฮวัน โค
              ผศ.อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม

วันที่ 30 มิ.ย. 65

เวลา 13.00 - 15.00 น.

13. ทรัพยากรวัฒนธรรมกับกฎหมายใครว่าไกลตัว?

วิทยากร: ดร.อมรฉัฐ เสริมชีพ
              อ.ปวินนา เพ็ชรล้วน

วันที่ 1 ก.ค. 65

เวลา 13.00 - 16.00 น.