Menu Close

การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน

การสร้าง Meeting บน Zoom

ถอดบทเรียน

เทคนิคการออกแบบโปสเตอร์ด้วย Canva

ภาพกิจกรรม ถอดบทเรียน

เทคนิคการออกแบบสไลด์ในการนำเสนอด้วย Canva

ภาพกิจกรรม ถอดบทเรียน

เทคนิคการใช้ Google Sheets ในการวิเคราะห์ผลข้อมูลที่เก็บผ่าน Google Form

ภาพกิจกรรม ถอดบทเรียน

การเขียนโครงร่างงานวิจัย R2R

ภาพกิจกรรม เอกสารประกอบการอบรม