คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะ

ประธานกรรมการ

ดร. สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์
คณบดี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. ชารี  มณีศรี

ผศ. พัชนี  นนทศักดิ์

รศ. เทพศักดิ์ ทองนพคุณ

นางสาววรดา ชำนาญพืช

กรรมการประเภทรองหัวหน้าส่วนงาน

ดร. โชติกา  เตชะนิยม
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ

ดร. กนกพร ตันวัฒนะ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ (กรรมการและเลขานุการ)

รศ. ดร. สุนทรี ลาภรุ่งเรือง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม

กรรมการประเภทหัวหน้าภาควิชา

ดร. ขจิตา  ศรีพุ่ม
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

ดร.พรรณิภา อนุรักษากรกุล
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผศ. กมลชนก  เศรษฐบุตร
หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์

ผศ.ดร. ธัญญารัตน์ สงวนศรี
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

ดร.สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา

กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำเต็มเวลาภายในคณะ

ผศ. ดร. บุญรอด  บุญเกิด

ผศ. ดร. ขวัญชฎิล  พิศาลพงศ์

อาจารย์วีราภรณ์ คามีศักดิ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุชาดา  ธรรมโชติ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี