คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะ

ประธานกรรมการ

ดร. สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์
คณบดี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. ชารี  มณีศรี

ผศ. พัชนี  นนทศักดิ์

รศ. เทพศักดิ์ ทองนพคุณ

นางสาววรดา ชำนาญพืช

กรรมการประเภทรองหัวหน้าส่วนงาน

ดร. โชติกา  เตชนิยม
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ

ดร. กนกพร ตันวัฒนะ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ (กรรมการและเลขานุการ)

รศ. ดร. สุนทรี ลาภรุ่งเรือง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม

กรรมการประเภทหัวหน้าภาควิชา

ดร. ขจิตา  ศรีพุ่ม
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

ดร. นิสรา  คำมณี
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

ผศ. กมลชนก  เศรษฐบุตร
หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์

ผศ.ดร. ศรัญญา  ประสพชิงชนะ
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

ดร.พรรณิภา อนุรักษากรกุล
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำเต็มเวลาภายในคณะ

ผศ. ดร. บุญรอด  บุญเกิด

ผศ. ดร. จิตตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา

ผศ. ดร. ขวัญชฎิล  พิศาลพงศ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุชาดา  ธรรมโชติ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี