งานบริหาร ยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล

งานวิชาการ

งานวิจัยและนวัตกรรม

งานประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ

งานพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

รางวัลบุคลากรและนิสิต

งานกิจกรรมนิสิตที่จัดขึ้นโดยภาควิชา

งานกิจกรรมนิสิตที่จัดขึ้นโดยนิสิต

ระเบียบ/แบบฟอร์มคณะฯ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถ.ลงหาดบางแสน
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0-3810-2336
โทรสาร 0-3839-0355
อีเมล : pr.huso.buu@gmail.comp
 
Coypright 2020 – All Rights Reserved