คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บุคลากรภาควิชา

บุคลากรภาควิชา

ภาควิชาจิตวิทยา
1. ดร.ดวงเดือน แซ่ตัง
2. อาจารย์ภัทรา ลอออรรถพงศ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกช นักเสียง
4. อาจารย์ปวีณา แจ้งประจักษ์
5. ดร.นิสรา คำมณี
6. นางสาวกมลรัตน์ แพรศรี (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ภาควิชาประวัติศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ
3. อาจารย์อำพิกา สวัสดิ์วงศ์
4. อาจารย์ศศิธร โอเจริญ
5. อาจารย์เปลวเทียน เจษฎาชัยยุทธ์
6. ดร.ปาจรีย์ สุขาภิรมย์
7. อาจารย์สุมาลี พันธุ์ยุรา
8. อาจารย์ธนกร หล่ออัศวินนนท์
9. อาจารย์ปวินนา เพ็ชรล้วน
10. ดร.อมรฉัฐ เสริมชีพ
11. นางสาววรี สกุลนิรันดร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ภาควิชาภาษาตะวันตก
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ใจมีอารี
2. ดร.ธินันท์ นาคะประสิทธิ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์
4. อาจารย์ชลิตา ภิบาลชนม์
5. ดร.โชติกา เตชะนิยม
6. ดร.อรอุษา พิมพ์สวัสดิ์
7. ดร.สมภพ ใหญ่โสมานัง
8. อาจารย์พันทิพา บุญลา
9. ดร.ณัฐภัทร พัฒนา
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รินดา วราวุฒิ
11. อาจารย์พนุชดา เจริญชัย
12. อาจารย์วิภา ประดิษฐ์เวียงคำ
13. อาจารย์ปวลี บุญปก
14. อาจารย์ปวันรัตน์ แตงจุ้ย
15. อาจารย์วีราภรณ์ คามีศักดิ์
16. อาจารย์นิชุตา บุญขำ
17. อาจารย์เสกสรร พรมเกษา
18. ดร.สุตราภรณ์ ตันตินีรนาถ
19. MR.Nigel Roy Stakey
20. MR.Nicholas John Dunning
21. MR.Alexandre, Jean, Guy Swietlik
22. MR.Peter Maurice O’Neill
23. MR.Thomas Christian Barfield
24. นางสาวกุลนารี จิ๊นหลี (นักวิชาการศึกษา)

ภาควิชาภาษาตะวันออก
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์
2. อาจารย์ดารณี มณีลาภ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปานเสก อาทรธุระสุข
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สาโรจน์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐวรรณ สินาโรจน์
8. อาจารย์พัชรยา ปาลสุทธิ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์ชญา มหาขันธ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญารัตน์ สงวนศรี
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมรินทร์ ภิรมย์เลิศอมร
12. ดร.วันวิสาข์ กูลภัทรนิรันดร์
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ลาภรุ่งเรือง
14. อาจารย์ชลิดดา ปัญญาวรคุณชัย
15. MISS.Shuncai Yang
16. MRS.Mamiko Chunnawong
17. Ms.Masako Ichikawa
18. MR.Sangbeum Lee
19. MISS.ZHAN SHASHA
20. นางสาวปานกมล แซ่กอ (นักวิชาการศึกษา)

ภาควิชาภาษาไทย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิทร นพประไพ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา
3. ดร.อภิรักษ์ ชัยปัญหา
4. อาจารย์ศริญญา ขวัญทอง
5. อาจารย์กันต์รพี สมจิตร์
6. อาจารย์นนทชา คัยนันทน์
7. อาจารย์ชนิกานต์ กู้เกียรติ
8. ดร.เยาวลักษณ์ แสงจันทร์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา ค้ำชู
10. ดร.ขจิตา ศรีพุ่ม
11. อาจารย์จุฑามาศ ศรีระษา
12. อาจารย์กานต์รวี เอลอับบียาด
13. นางสาวเมทิกา มีพร้อม (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวรินทร์ สายรังษี
2. อาจารย์ปัณฑา โกกอง
3. อาจารย์ศิริวรรณ สมนึก
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา
5. ดร.พรรณิภา อนุรักษากรกุล
6. ดร.ศิริทัศน์ เขตตานุรักษ์
7. อาจารย์พรพรรณ เรือนคง
8. ดร.ชินวัฒน์ หรยางกูร
9. นางสาวญาทิชาพัฒน์ รุจินันวรีย์ ศรีพุทธา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ภาควิชาสังคมวิทยา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สุวรรณละออง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเชิด หนูอิ่ม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวัต แสงสุริยงค์
4. อาจารย์พรทิพย์ พันธุ์ยุรา
5. อาจารย์รัตนา วิงวอน
6. ดร.กนกพร ตันวัฒนะ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธิดา แจ้งประจักษ์
8. ดร.สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล
9. นางสาวจุฑาทิพย์ คำเจริญกูล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ภาควิชานิเทศศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์
2. อาจารย์สุธิดา ชิโนดม
3. ดร.วรธรรม พงษ์สีชมพู
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนวล คณานุกูล
5. อาจารย์ประเสริฐ ช่วยแก้ว
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลชนก เศรษฐบุตร
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงทอง สรประเสริฐ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
9. อาจารย์ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ บัวเผื่อน
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิลาศ กุลดิลก
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตาภา สุขพลำ
13. ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว
14. อาจารย์ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล
15. นายวิชัย แย้มหลั่งทรัพย์ (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)
16. นายโสภณ สมรรถวิทยาเวช (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
17. นางสาวญาธิดา บุญญา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
18. นางสาวกรรณิกา โสนาพูน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บุญเกิด
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์
3. ดร.ขันทอง วิชาเดช
4. ดร.สกุล อ้นมา
5. ดร.บุญเลิศ ยองเพ็ชร
6. ดร.รุ่งนิภา เหลียง
7. ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ
8. ดร.พิชญรัตน์ เหมนาไลย
9. อาจารย์เจตน์ ตันติวณิชชานนท์
10. นางสาวสถาพร ไปเหนือ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ภาควิชาสารสนเทศศึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีหทัย เวลล์ส
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณประภา เอี่ยมฤทธิ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงกมล อุ่นจิตติ
5. ดร.ณิชพน โชติจันทรกุล
6. อาจารย์สมฤทัย ธีรเรืองสิริ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ธรรมมาสถิตย์กุล
8. ดร.ปรียานุช วรวิกโฆษิต
9. นางสาวธนทรัพย์ โกกอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

สาขาวิชาไทยศึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิวาห์สุข
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิต โตอดิเทพย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพพร มังธานี
4. นางสาวปัญนลักษณ์ ควรเอี่ยม (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)