บุคลากรภาควิชา

บุคลากรภาควิชา

ภาควิชาจิตวิทยา
1. ดร.นิสรา คำมณี (หัวหน้าภาควิชา)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกช นักเสียง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีร วงศ์อุปราช
4. ดร.รังสิรัศม์ วงศ์อุปราช
5. ดร.ชนัญญา สร้อยทอง
6. อาจารย์ภัทรา ลอออรรถพงศ์
7. อาจารย์ปวีณา แจ้งประจักษ์
8. นางสาวกมลรัตน์ แพรศรี (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ภาควิชาประวัติศาสตร์
1. ดร.ปาจรีย์ สุขาภิรมย์ (หัวหน้าภาควิชา)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท
4. ดร.อมรฉัฐ เสริมชีพ
5. อาจารย์เปลวเทียน เจษฎาชัยยุทธ์
6. อาจารย์อำพิกา สวัสดิ์วงศ์
7. อาจารย์สุมาลี พันธุ์ยุรา
8. อาจารย์ปวินนา เพ็ชรล้วน
9. อาจารย์ชนม์ชนก สัมฤทธิ์
10. อาจารย์ประวิทย์ สายสงวนวงศ์
11. นางสาววรี สกุลนิรันดร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ภาควิชาภาษาตะวันตก
1. อาจารย์วีราภรณ์ คามีศักดิ์ (หัวหน้าภาควิชา)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ใจมีอารี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ใหญ่โสมานัง
5. ดร.โชติกา เตชะนิยม
6. ดร.อรอุษา พิมพ์สวัสดิ์
7. ดร.ธินันท์ นาคะประสิทธิ์
8. ดร.สุตราภรณ์ ตันตินีรนาถ
9. ดร.ณัฐภัทร พัฒนา
10. อาจารย์พนุชดา เจริญชัย
11. อาจารย์วิภา ประดิษฐ์เวียงคำ
12. อาจารย์ปวลี บุญปก
13. อาจารย์มารุต หาญทะเล
14. อาจารย์ชลิตา ภิบาลชนม์
15. อาจารย์นิชุตา บุญขำ
16. อาจารย์เสกสรร พรมเกษา
17. อาจารย์พันทิพา บุญลา
18. อาจารย์นายอัครวินท์ โฉมทอง
19. Mr.Nicholas John Dunning
20. Mr.Nigel Roy Starkey
21. Mr.Richard Anthony O’Donnell
22. Mr.Thomas Christian Barfield
23. นางโสพิชา เถกิงเกียรติ (จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)
24. นางสาวกมลลักษณ์ พลเงิน (จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

ภาควิชาภาษาตะวันออก
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญารัตน์ สงวนศรี (หัวหน้าภาควิชา)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ลาภรุ่งเรือง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์ชญา มหาขันธ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมรินทร์ ภิรมย์เลิศอมร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สาโรจน์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐวรรณ สินาโรจน์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปานเสก อาทรธุระสุข
10. ดร.วันวิสาข์ กูลภัทรนิรันดร์
11. ดร.พัชรยา ปาลสุทธิ์
12. ดร.เศรษฐพร เรืองเที่ยง
13. อาจารย์กมลาสน์ กีรตินันท์วัฒนา
14. อาจารย์ธรรมพร กุศลสวัสดิ์
15. Mr.Jong Hwan Ko
16. Mr.Kohei Nakada
17. MISS.Min Hye Baek
18. Mr.Yan Xin
19. Miss Zhan Shasha
20. นางสาวปานกมล แซ่กอ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ภาควิชาภาษาไทย
1. อาจารย์กันต์รพี สมจิตร์ (หัวหน้าภาควิชา)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา ค้ำชู
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตา ศรีพุ่ม
5. ดร.อภิรักษ์ ชัยปัญหา
6. อาจารย์ชนิกานต์ กู้เกียรติ
7. อาจารย์กานต์รวี เอลอับบียาด
8. อาจารย์ศริญญา ขวัญทอง
9. อาจารย์นนทชา คัยนันทน์
10. อาจารย์จุฑามาศ ศรีระษา
11. นางสาวเมทิกา มีพร้อม (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา (หัวหน้าภาควิชา)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริทัศน์ เขตตานุรักษ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิภา อนุรักษากรกุล
4. อาจารย์ศักดิ์ศิริ เสาโกมุท
5. อาจารย์ศิริวรรณ สมนึก
6. อาจารย์ปัณฑา โกกอง
7. อาจารย์พรพรรณ เรือนคง
8. นางสาวญาทิชาพัฒน์ รุจินันวรีย์ ศรีพุทธา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ภาควิชาสังคมวิทยา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธิดา แจ้งประจักษ์ (หัวหน้าภาควิชา)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเชิด หนูอิ่ม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวัต แสงสุริยงค์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สุวรรณละออง
5. ดร.สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล
6. ดร.กนกพร ตันวัฒนะ
7.ดร.ณัฐวรรธ อุไรอำไพ
8. อาจารย์พรทิพย์ พันธุ์ยุรา
9. อาจารย์รัตนา วิงวอน
10. นางสาวจุฑาทิพย์ คำเจริญกูล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ภาควิชานิเทศศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลชนก เศรษฐบุตร (หัวหน้าภาควิชา)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ บัวเผื่อน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงทอง สรประเสริฐ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิลาศ กุลดิลก
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล
9. ดร.วรธรรม พงษ์สีชมพู
10. อาจารย์สุธิดา ชิโนดม
11. อาจารย์ประเสริฐ ช่วยแก้ว
12. อาจารย์ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข
13. นายโสภณ สมรรถวิทยาเวช (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
14. นางสาวญาธิดา บุญญา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
15. นางสาวกรรณิกา โสนาพูน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ (หัวหน้าภาควิชา)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บุญเกิด
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญรัตน์ เหมนาไลย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์
5. ดร.สกุล อ้นมา
6. ดร.บุญเลิศ ยองเพ็ชร
7. ดร.รุ่งนิภา เหลียง
8. ดร.ขันทอง วิชาเดช
9. ดร.ศิวรักษ์ เรืองสกุล
10. อาจารย์เจตน์ ตันติวณิชชานนท์
11. นางสาวสถาพร ไปเหนือ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ภาควิชาสารสนเทศศึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีหทัย เวลล์ส (หัวหน้าภาควิชา)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณประภา เอี่ยมฤทธิ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ธรรมมาสถิตย์กุล
5. ดร.ณิชพน โชติจันทรกุล
6. ดร.ปรียานุช วรวิกโฆษิต
7. ดร.ธีรเดช มานะกุล
8. อาจารย์สมฤทัย ธีรเรืองสิริ
9. นางสาวธนทรัพย์ โกกอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

สาขาวิชาไทยศึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพพร มังธานี (หัวหน้าสาขาวิชา)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิวาห์สุข
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิต โตอดิเทพย์
4. นางสาวปัญนลักษณ์ ควรเอี่ยม (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)