คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ

ดร. สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์
คณบดี

กรรมการ

ดร. กนกพร ตันวัฒนะ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

ดร. โชติกา  เตชะนิยม
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ

รศ. ดร. สุนทรี ลาภรุ่งเรือง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม

ดร. สุตราภรณ์ ตันตินีรนาถ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม

อาจารย์พัชรยา ปาลสุทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

ดร. ขจิตา  ศรีพุ่ม
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

ดร. นิสรา  คำมณี
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

ดร.สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์     ทรัพย์ชูสกุล
หัวหน้าวิชาสังคมวิทยา

ดร.พรรณิภา อนุรักษากรกุล
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผศ. กมลชนก  เศรษฐบุตร
หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์

ดร.ปาจรีย์ กิจกาญจนกุล
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

ผศ.ดร. ธัญญารัตน์  สงวนศรี
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

ผศ.ดร. ศรีหทัย  เวลล์ส
หัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศึกษา

ดร. ขันทอง  วิชาเดช
หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา

อาจารย์พนุชดา  เจริญชัย
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

ผศ.ดร. มนตรี  วิวาห์สุข
ประธานสาขาวิชาไทยศึกษา

นางสาวสุชาดา  ธรรมโชติ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
(กรรมการและเลขานุการ)