ผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร. สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
คณบดี

ดร. สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

ผศ.ดร. พรรณพิลาศ กุลดิลก
รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาและสื่อสารองค์กร

ผศ.ดร. พรรณิภา อนุรักษากรกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผศ.ดร. กนกวรรณ สาโรจน์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและการจัดการความรู้

ผศ.ดร. ธนิต โตอดิเทพย์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและโครงสร้างพื้นฐาน

อาจารย์ปวินนา เพ็ชรล้วน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการบริการวิชาการ

นายวิชัย  แย้มหลั่งทรัพย์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี