คณะกรรมการประจำคณะ
คณะกรรมการบริหาร
บุคลากรสำนักงานคณบดี

ดร. สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์
คณบดี

ดร. กนกพร ตันวัฒนะ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

ดร. โชติกา เตชะนิยม
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริการวิชาการ

ดร. สุตราภรณ์ ตันตินีรนาถ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม

ผศ. ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาจารย์พัชรยา ปาลสุทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต