ผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
คณบดี

ดร. สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณพิลาศ กุลดิลก
รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาและสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณิภา อนุรักษากรกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ สาโรจน์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและการจัดการความรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนิต โตอดิเทพย์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและโครงสร้างพื้นฐาน

อาจารย์ปวินนา เพ็ชรล้วน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการบริการวิชาการ