คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์
คณบดี

ดร. กนกพร ตันวัฒนะ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

ดร. โชติกา เตชะนิยม
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ

รศ. ดร. สุนทรี ลาภรุ่งเรือง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม

ดร. สุตราภรณ์ ตันตินีรนาถ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม

อาจารย์พัชรยา ปาลสุทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต