บันทึกข้อมูลกลุ่มงานพัสดุและงานบริหารทรัพยากรทางกายภาพ