คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บุคลากรสำนักงานคณบดี

บุคลากรสำนักงานคณบดี

นางสาวกรทอง เนื่องจำนงค์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทร 2340

นางสาวอุไรวรรณ ศักดิ์ศรีเจริญ
(บุคลากรชำนาญการ)
โทร 2311
นางนงลักษณ์ วงษ์ทองเหลือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 2311

นางสาวสาธิญา อาจริยาภิบาล
นักวิชาการศึกษา
โทร 2320

นายวัฒนา ช้างวงษ์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
โทร 2310

นางสาวจันทร์เพ็ญ สุนารักษ์
(พนักงานธุรการระดับ 3)
โทร 2326
นายทรงศักดิ์ บุญประเวศ
(พนักงานบริการอัดสำเนา)
โทร 2326

นายชัยยันต์ บำเพ็ญแพทย์
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทร 2342

นายพิศาล แก้วมณี
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
โทร 2342

ดร.อิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)
โทร 2319

นายจิรคุณ ขะมันจา
(ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์)
โทร 2319

นางลาวัลย์ เรศจะโปะ
(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทร 2317

นางสาวปรินณดา คารมรื่น
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
โทร 2324

นางสาวจารุวรรณ จูชากะสิก
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
โทร 2324

นางสาวสุปราณี อโนดาษ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
โทร 2393

นางสาวธนัญฉัตร เอี่ยมเพ็ชร์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทร 2382

นางสาวปัญนลักษณ์ ควรเอี่ยม
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
โทร 2382

 นางสุภาวดี วาทีธรรมคุณ
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)
โทร 2390

 นางสาวศิริลักษณ์ ไชยกิตติ
(นักวิชาการศึกษา)
โทร 2337

นางสาวพลินภรณ์ รุจินันวรีย์
(นักวิชาการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทร 2385

นางสาวสุปราณี อึ๊งเจริญ
(นักประชาสัมพันธ์)
โทร 2336

นางสาวนงลักษณ์ ทองเลี่ยม
(นักวิชาการศึกษา)
โทร 2327

 นางสาวจีรทัช ใจจริง
(นักวิชาการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทร 2386

นายดิษฐกร บุญคำ
(พนักงานขับรถยนต์)
โทร 2386

นายพิพัฒน์ พรหมทอง
(พนักงานขับรถยนต์)
โทร 2386

นางสาวเสาวณีย์ พานิชเจริญ
(นักวิชาการพัสดุ)
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทร 2331

นางวราภรณ์ สร้อยสน
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
โทร 2331

นายทำนูล ประทุมสินธุ์
(พนักงานธุรการ ระดับ3)
โทร 2335

นายวาริช ซุ่นไล้
(ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ2)
โทร 2335

นายไพบูลย์ ปล้องทอง
(ผู้ปฏิบัติงานช่าง)
โทร 2335