คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บุคลากรสำนักงานคณบดี

บุคลากรสำนักงานคณบดี

นางนงลักษณ์ วงษ์ทองเหลือ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทร 2311

นางสาวกรทอง เนื่องจำนงค์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
โทร 2340

นางสาวอุไรวรรณ ศักดิ์ศรีเจริญ
(บุคลากรชำนาญการ)
โทร 2311

นายวัฒนา ช้างวงษ์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
โทร 2310

นายทรงศักดิ์ บุญประเวศ
(พนักงานบริการอัดสำเนา)
โทร 2326

นางสาวสาธิญา อาจริยาภิบาล
(นักวิชาการศึกษา)
โทร 2320

นายจิรคุณ ขะมันจา
(ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์)
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทร 2319

นายชัยยันต์ บำเพ็ญแพทย์
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
โทร 2342

ดร.อิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)
โทร 2319

นางสาวสุปราณี อโนดาษ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทร 2393

นางลาวัลย์ เรศจะโปะ
(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)
โทร 2317

นางสาวปรินณดา คารมรื่น
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
โทร 2324

นางสาวจารุวรรณ จูชากะสิก
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
โทร 2324

 นางสุภาวดี วาทีธรรมคุณ
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทร 2390

นางสาวธนัญฉัตร เอี่ยมเพ็ชร์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
โทร 2382

 นางสาวศิริลักษณ์ ไชยกิตติ
(นักวิชาการศึกษา)
โทร 2337

นางสาวปัญนลักษณ์ ควรเอี่ยม
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาไทยศึกษา
โทร 2339

นางสาวสุปราณี อึ๊งเจริญ
(นักประชาสัมพันธ์)
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทร 2336

นางสาวพลินภรณ์ รุจินันวรีย์
(นักวิชาการศึกษา)
โทร 2385

นางสาวนงลักษณ์ ทองเลี่ยม
(นักวิชาการศึกษา)
โทร 2327

 นางสาวจีรทัช ใจจริง
(นักวิชาการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทร 2386

นายดิษฐกร บุญคำ
(พนักงานขับรถยนต์)
โทร 2386

นายพิพัฒน์ พรหมทอง
(พนักงานขับรถยนต์)
โทร 2386

นางสาวเสาวณีย์ พานิชเจริญ
(นักวิชาการพัสดุ)
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทร 2331

นางวราภรณ์ สร้อยสน
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
โทร 2331

นายทำนูล ประทุมสินธุ์
(พนักงานธุรการ ระดับ3)
โทร 2335

นายวาริช ซุ่นไล้
(ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ2)
โทร 2335

นายไพบูลย์ ปล้องทอง
(ผู้ปฏิบัติงานช่าง)
โทร 2335