โครงการเสวนาระเบียบบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเสวนาระเบียบบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทาง การบริหาร การพัฒนามหาวิทยาลัย ระเบียบแนวปฏิบัติตนในการทำงาน สิทธิและสวัสดิการที่บุคลากรพึงได้รับ และเพื่อให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร และสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับหน่วยงานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่าย YSDN สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี จัดปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการพัฒนาบุคลากร

วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการพัฒนาบุคลากร โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วย
🔹การศึกษาดูงาน ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
🔹การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
🔹กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการในการทำงานตามแนวทางการบริหารองค์กรเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศต่อไป

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผู้บริหารและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

อบรมการใช้งานระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมการใช้งานระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนได้เรียนรู้วิธีการใช้งานเพื่อใช้ประโยชน์จากห้องเรียนอัจฉริยะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ห้องเรียนดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียนรู้แนวใหม่แบบไร้ข้อจำกัด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานระบบการจัดการนวัตกรรมเพื่อการบริการของสายสนับสนุน ด้านการบริหาร ด้านวิชาการและพัฒนานักศึกษา ด้านงานวิจัยและวารสาร ด้านการสื่อสารองค์กร ด้านการเงินและพัสดุ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการบริหารจัดการส่วนงาน

สรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และเพิ่มความเป็นสิริมงคลรับขวัญวันปีใหม่ไทย ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายวิชัย แย้มหลั่งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี สำหรับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระเจ้าแผ่นดิน รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็นยุคที่งานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง ด้วยทรงมีพระอัจฉริยภาพในงานศิลปะหลากหลายสาขา โดยเฉพาะงานด้านวรรณกรรม ในยุคสมัยของพระองค์ถือเป็นยุคทองของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ในด้านวรรณกรรม จึงทรงได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรม

ต้อนรับ อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะ

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดี พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะ ในโอกาสหารือเพื่อสร้างความร่วมมือสำหรับการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป