ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ให้การต้อบรับและหารือร่วมกับ Fukui medical Welfare College

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญารัตน์ สงวนศรี และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้ให้การต้อบรับและหารือร่วมกับ Fukui medical Welfare College เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการในการจัดทำโครงการในอนาคต อาทิ การเพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่นด้านการบริบาลผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากฝ่าย Business and Planing ของสถาบันร่วมหารือ ได้แก่

  1. MR.Matsuura Etsuo, Managing Director
  2. MR.Kazuya Tanaka, Asean Office Manager
  3. MS.Hama Kiyoko, New Asean Office Manager (MR.Tanaka’s Successor)
  4. MS.Kaewta Ditsataporn, Asean Office Coordinator & Administrator

คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.สุวิชิต ชัยดรุณ

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รศ.ดร. สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดี และคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.สุวิชิต ชัยดรุณ Deputy Head of Department, Curriculum Director, Academic Director of PG by Coursework จาก National University of Singapore พร้อมทั้งหารือเพื่อแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ สู่องค์กรความเป็นเลิศที่ยั่งยืน สร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากร รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งผู้สมัครคัดเลือก ประกอบไปด้วย

  • ดร.อิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
  • นายวิชัย แย้มหลั่งทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
    โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมรับฟัง