เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Uniting for the Glory” ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเครือข่ายความร่วมมือมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ประกอบด้วย

  • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ กิจการนิสิต วิเทศสัมพันธ์ และการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงเพื่อสร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายสถาบันที่มีพันธกิจจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ครั้งต่อไป