ภาควิชาศาสนาและปรัชญาจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกสหกิจของนิสิต หัวข้อ “กฎหมายควรรู้กับการทำงาน”

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกสหกิจของนิสิต ในหัวข้อ “กฎหมายควรรู้กับการทำงาน” ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา จำนวน 55 คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภินันท์ มิ่งโอโล ผู้จัดการฝ่ายขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. ดี.เวนดิ้ง เป็นวิทยากร โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการทำงานอันเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติสหกิจและทำงานในอนาคตต่อไป

The Friends of Burapha University at Scandinavian Village ได้เข้าหารือแนวทางในการจัดสรรทุนการศึกษาแบบให้เปล่า

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 The Friends of Burapha University at Scandinavian Village ได้เข้าหารือแนวทางในการจัดสรรทุนการศึกษาแบบให้เปล่าในปี พ.ศ.2567 ให้กับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ผศ.ดร.ธนิต โตอดิเทพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและโครงสร้างพื้นฐาน และ อาจารย์ปวินนา เพ็ชรล้วน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการบริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนิสิต ให้การต้อนรับ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะครู นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 133 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ียวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี การรับเข้าศึกษา และแนวทางการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้มีข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อไป

โครงการเตรียมทักษะทางสังคมเพื่อการฝึกสหกิจ หัวข้อทักษะการใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมโครงการเตรียมทักษะทางสังคมเพื่อการฝึกสหกิจของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวข้อทักษะการใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น โดยได้มีคุณเพาพะงา ทวีแสงเพ็ชร จาก Facebook fanpage: PlearningExcel ให้เกียรติเป็นวิทยากร สำหรับนิสิตที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรม สามารถดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ทาง
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-NLk2oLL9KEQZbv6GNN8jANAwXTRUY2m?fbclid=IwAR3txLUe_kaavCu9oVV4IsC9OCZkqR4oirvCFrPvhS1H8QLtmTvRi6WMVfI

ภาควิชาจิตวิทยาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ในหัวข้อ “เสริมสร้าง Self – esteem”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นิสิตภาควิชาจิตวิทยาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ในหัวข้อ “เสริมสร้าง Self – esteem” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภัคกาญจ์ แก้วแกมเกษ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Mental Health and Adjustment in Aging รูปแบบกิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยาย และกิจกรรม Workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่น ซึ่งนิสิตได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

โครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในหัวข้อ “อโยธยา VS รถไฟความเร็วสูงกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเมืองประวัติศาสตร์ ร่วมกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากร มีนิสิตเข้าร่วมรับฟังจำนวน 250 คน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับ SDGs เป้าหมายที่ 11 ที่ว่าด้วยการให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

โครงการอบรมหัวข้อ “Sustainable Development Goals กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมหัวข้อ “Sustainable Development Goals กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยากร โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainble Development Goals) ให้แก่บุคลากร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาปฏิบัติตามพันธกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

โครงการบริการวิชาการ KUIS STUDY TOUR 2024

ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ KUIS STUDY TOUR 2024 ระหว่างวันที่ 8-27กุมภาพันธ์ 2667 อันเป็นโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา โดยมีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการ 14 คน และครอบครัวอุปถัมภ์จำนวน 8 ครอบครัว ทั้งนี้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับ SDGs17 Partnerships for goals ที่มุ่งเน้นการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการบรรลุเป้าหมายผ่านการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ

โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการเกาหลีศึกษา Road to Scholar – Korean Studies – ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการเกาหลีศึกษา Road to Scholar – Korean Studies – ครั้งที่ 2
โครงการนี้จัดขึ้นโดย สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับทุนสนับสนุนจาก Academy of Korean Studies สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้โปรแกรม AKS Seed Program for Korean Studies อันมีโครงการหลัก คือ โครงการส่งเสริมเกาหลีศึกษาสำหรับผู้เรียนชาวไทย ซึ่งโครงการย่อยที่กำลังดำเนินการในขณะนี้ คือ โครงการผลิตตำราเกาหลีศึกษา และ โครงการนำเสนอผลงานวิชาการเกาหลีศึกษา Road to Scholar – Korean Studies- ✨
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า หรือวิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีศึกษา รวมถึงเปิดโอกาสให้มีเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่างสถาบันอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการหรือวิจัยในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีระดับชาติ โดยในงานมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม ประธานโครงการกล่าวถึงจุดประสงค์ของงาน
การจัดโครงการในครั้งนี้มี นิสิต นักศึกษา ที่นำเสนอผลงานจาก 11 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนบทความที่นำเสนอทั้งสิ้น 16 บทความ ทั้งนี้ผลงานที่นำเสนอทุกเรื่องได้ผ่านกระบวนการพิชญพิจารณ์ (Peer Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ โดยในงานนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 250 คน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🔹เว็บไซต์ของโครงการ : https://sites.google.com/view/rts2024
🔹ดาวน์โหลด E-Proceeding : https://drive.google.com/file/d/1es8aGXeRjByAwdcm4jT0nIEVNlUtOtT9/view?fbclid=IwAR0iLu5E6Ir31oCB01-HswdXYM85AIbWbPWdo3-GGhm7G8B3INnX7AqWHig&pli=1
🔹รูปบรรยากาศภายในงาน (1) : https://drive.google.com/drive/folders/186UJgEubXhANg7VwLEhUGxiwZ3EKr3Hb?fbclid=IwAR0A3rIoN4m4Yf4uuN_jlFbWJGdQONltbPaYq-sDyfGO4a5-WhzKzElUw2w
🔹รูปบรรยากาศภายในงาน (2) : https://drive.google.com/drive/folders/1cYbG29OPmPIT55IjAg4d8rxtKJB05PMc?fbclid=IwAR2FTpgmtjfc7Qs88TWtCgwwYG4TgpmUjwYoxCeXTCBYT5_4AX1rYpV7-sU

เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายวิชัย แย้มหลั่งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี สำหรับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระเจ้าแผ่นดิน รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็นยุคที่งานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง ด้วยทรงมีพระอัจฉริยภาพในงานศิลปะหลากหลายสาขา โดยเฉพาะงานด้านวรรณกรรม ในยุคสมัยของพระองค์ถือเป็นยุคทองของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ในด้านวรรณกรรม จึงทรงได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรม