คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมและเล่าเรื่อง “แลของเก่า เล่าเรื่อง HUSO”

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมและเล่าเรื่อง “แลของเก่า เล่าเรื่อง HUSO” ✨ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. สุมนต์ สกลไชย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน ผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ปัจจุบัน พนักงานสายสนับสนุน ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงาน
กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการนำชมภาพ/ของใช้/เครื่องแต่งกาย/ของที่ระลึกต่าง ๆ เพื่อย้อนรำลึกและสัมผัสประวัติศาสตร์เรื่องราวการจัดตั้งและกิจการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ 7 ทศวรรษ และชมภาพถ่ายโบราณและเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีตของบางแสน จังหวัดชลบุรี กับเจ้าของเพจ “ส่องอดีตเมืองชล” (คุณวิธาน เมืองศรีนุ่น) และชมรมคนรักศรีราชา

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ ได้รับรางวัลรัตนบูรพา และได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด เนื่องในโอกาสรับรางวัลรัตนบูรพา สาขาการจัดการเรียนรู้ และ ผศ.ดร.กนกวรรณ สาโรจน์ เนื่องในโอกาสรับเข็มเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยบูรพา ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ณ หอประชุมธำรง บัวศรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมแสดงความยินดี

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
🤍ดร.เพยาว์ รื่นรวย ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหารธุรกิจ
💜ดร.ณัฐภัทร พัฒนา ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ
🤍ผศ.กันติทัต การเจริญ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ
💜ผศ.ดร.จักรพันธ์ พรมฉลวย ศิษย์เก่าดีเด่นด้านพัฒนาชุมชน/สังคม
🤍นางสาวจุฑารัตน์ โฉมสันเทียะ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านราชการ

กิจกรรมทำบุญอุทิศบุญกุศลให้กับคณาจารย์และศิษย์เก่าที่ล่วงลับ

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 คณะผู้บริหารนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งอาจารย์อาวุโส อาจารย์ปัจจุปัน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศบุญกุศลให้กับคณาจารย์และศิษย์เก่าที่ล่วงลับ นอกจากนี้ในช่วงเย็น ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า Back to Freshy Night Party โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส อาจารย์ปัจจุปัน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

ภาควิชาสังคมวิทยา จัดโครงการศิลปะเพื่อตระหนักรู้ให้กับบุคคลทั่วไปและนิสิต

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการศิลปะเพื่อตระหนักรู้ให้กับบุคคลทั่วไปและนิสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงคุณค่าของการเปิดใจรับฟัง เข้าถึงความรู้สึก ความสัมพันธ์ที่ดีต่อตัวเองและผู้อื่น และก่อให้เกิดพลังความสุขในการดำเนินชีวิต พร้อมเสวนา 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) ศิลปะเพื่อตระหนักรู้ผ่านประสาทสัมผัส 2) ศิลปะเพื่อตระหนักรู้เชื่อมโยงประสบการณ์ภายใน

สาขาวิชาภาษาไทย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับหลักสูตร

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่เรือตรี ดร.อุทิศ บำรุงชีพ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ เป็นกรรมการ

สาขาวิชาศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตหลักสูตรสาขาวิชาศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ในโอกาสศึกษาดูงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายสาธารณะ ครั้งที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายสาธารณะ (ครั้งที่ 1) เพื่อเฉลิมฉลองเดือนแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 69 ปี ภายใต้หัวข้อ การบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน (SDG5) โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.ณัฐภัทร พัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก บรรยายหัวข้อ การศึกษาเพศสภาพผ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
ดร.อภิรักษ์ ชัยปัญหา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย บรรยายหัวข้อ บทละครชาตรีร่วมสมัยของประดิษฐ ประสาททอง: ลักษณะการสร้างสรรค์ และกลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน
สามารถรับชมย้อนหลังได้ตาม QR code นี้ หรือ https://drive.google.com/file/d/1hI853HVR5pLq0WI9fY-RPcaqpkYogFG2/view?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR185l4MEDQfo80qx_-ATxeuZ6VeTBrog_-V7nNWD00tlZ-l55WcwE5Q1wI_aem_hg8Uklq1SOTnZa2t4ZRAjw

ภาควิชาภาษาตะวันออกศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัย

วันที่ 26-28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้คณาจารย์ในภาควิชาฯ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ได้เปิดวิสัยทัศน์และมุมมองโลกภายนอก เกิดองค์ความรู้เกี่ยว กับการบริหารจัดการและการดำเนินงานหลักสูตร 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญารัตน์ สงวนศรี หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมจำนวน 14 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education หรือ CWIE) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ในเทอมต้น/2567 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในการซักซ้อมความเข้าใจด้านกระบวนการระหว่างและหลังปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่นิสิต