นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมประจำปี 2566 ครั้งที่ 44

นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมประจำปี 2566 ครั้งที่ 44

นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (ATPF) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ในงานกิจกรรมประจําปี 2566 ของสมาคมฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งหมด 5 รายการ ได้แก่
🌟 รางวัลที่ 2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส ระดับอุดมศึกษา
– นางสาวจีรนันท์ ฤทธิรงค์
🌟 รางวัลที่ 2 การแข่งขันเขียนและเล่านิทานเป็นภาษาฝรั่งเศส ระดับอุดมศึกษา
– นางสาวพัฒน์รฎา พันธ์อำไพ
– นางสาวรมิตา ดวงหิรัญ
– นางสาวศศิธร เเตงอ่อน
– นางสาวกมลวรรณ ยุทธศิลป์
– นายรชานนท์ เเสงบัวภา
🌟 รางวัลที่ 3 การแข่งขันแนวคิดการออกแบบลายกระเป๋าผ้า ระดับอุดมศึกษา
– นายพฤหัส นุจตุรัส
– นางสาวกัญญารัตน์ บุญฉิม
🌟 รางวัลชมเชย การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับอุดมศึกษา
– นางสาวอัญญานี ศรีสุรักษ์
🌟 รางวัลชมเชย การแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ระดับอุดมศึกษา
– นายทัศนัย พิมพา
– นายกฤษฎา สามาทอง
– นางสาวสรัญญา จันทร์ประเสริฐ
– นางสาวอารัญญา แก้วกงพาน
– นางสาวเนตรนภัส พัฒนสัมพันธ์