อาจารย์เสกสรร พรมเกษา ได้รับพระราชทานของที่ระลึกจากพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อาจารย์เสกสรร พรมเกษา ได้รับพระราชทานของที่ระลึกจากพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อาจารย์เสกสรร พรมเกษา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับพระราชทานของที่ระลึกจากพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะเป็นผู้มีอุปการคุณ สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ในงานกิจกรรมประจําปี 2566 ของสมาคมฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร