ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาเกาหลี ร่วมหารือกับ บริษัท ฮันซอล เทคนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาเกาหลี ร่วมหารือกับ บริษัท ฮันซอล เทคนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมหารือกับ บริษัท ฮันซอล เทคนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ และการรับนิสิตเข้าทำงานในแผนกต่าง ๆ โดยมี ผศ.ดร. ธัญญารัตน์ สงวนศรี หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก พร้อมด้วย ดร.พัชรยา ปาลสุทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเกาหลี และ ผศ. อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม ให้การต้อนรับตัวแทนจากบริษัท ฮันซอล เทคนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่

  1. Mr. Taihwan Hwang ตำแหน่ง HR & EHS Team Manager
  2. Mr. Jaehyuk Choi ตำแหน่ง Sales Team Manager
  3. นายไชยฤทธิ์ ภูพันนา ตำแหน่ง HR & GA Officer