ภาควิชาประวัติศาสตร์จัดอบรมความรู้พื้นฐานด้านงานสารบรรณให้แก่นิสิต

ภาควิชาประวัติศาสตร์จัดอบรมความรู้พื้นฐานด้านงานสารบรรณให้แก่นิสิต

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน หัวข้อที่ 2 เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านงานสารบรรณ โดย นางสาวกรทอง เนื่องจำนงค์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในการส่งเสริมทักษะการทำงานโดยใช้ความรู้พื้นฐานด้านงานสารบรรณ โดยมีนิสิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมงาน จำนวน 100 คน ณ ห้อง QS2 – 103 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา