โครงการอบรมการเข้าใจตนเองและผู้อื่นบนพื้นฐานความหลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โครงการอบรมการเข้าใจตนเองและผู้อื่นบนพื้นฐานความหลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมหัวข้อการเข้าใจตนเองและผู้อื่นบนพื้นฐานความหลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเข้าใจตนเองและผู้อื่นบนพื้นฐานความหลากหลาย ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 โดย ดร.ชนัญญา สร้อยทอง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเตรียมทักษะทางสังคมเพื่อการฝึกสหกิจศึกษา