โครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

โครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วันที่ 18 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 งานวิจัยและนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ เมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ต จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรอันประกอบไปด้วย
🔹รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
🔹ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีหทัย เวลล์ส หัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
🔹ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิต โตอติเทพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและโครงสร้างพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
🔹อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
🔹นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ และนางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำผลงานวิจัยในการพัฒนางานประจำ อันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)ต่อไป