โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน (สาขาวิชาภาษาจีน)

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน (สาขาวิชาภาษาจีน)

ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน (สาขาวิชาภาษาจีน) ดังนี้
🔹วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงเช้า) หัวข้อ “ทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Hybrid)” โดยได้รับเกียรติจาก คุณ Evita Chou , HR Deputy Manager, Chicony Electronics (Thailand) Co., Ltd. เป็นวิทยากร
🔹วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงบ่าย) หัวข้อ “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรัชดา ชุมสุข และคุณอภิสิทธิ์ เสวกวัง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน, บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร
🔹วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 หัวข้อ “Service Mind การมีจิตใจในการบริการที่ดี” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพลเลิศ พวงสอน Co-Founder, คลินิก CBT ดีต่อใจ และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา เป็นวิทยากร
🔹วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงเช้า) หัวข้อ “การสร้างความเข้าใจและความสุขในการทำงานภายใต้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของเพื่อนร่วมงานและองค์กร” โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิธิศ วิเศษคณากุล พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, Hong Kong Express Airways Limited เป็นวิทยากร
🔹 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงบ่าย) หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการฝึกสหกิจและการสมัครเข้าทำงานในอนาคต” โดยได้รับเกียรติจาก คุณชุติมา โรจน์สิรวรพัฒน์ เจ้าของสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ และเทรนเนอร์ สถาบัน เดลคาร์เนกี เป็นวิทยากร
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ Upskill ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคในสายงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้นิสิตเกิดการใฝ่รู้ เกิดแรงบันดาลใจมีเจตนคติที่ดีในการทำงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการด้านปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของนิสิต รวมถึงเพื่อสร้างโอกาสความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ