ภาควิชาจิตวิทยา จัดอบรมหัวข้อ The Synchronization Theory of Flow Neurophysiological Evidence and the Theory’s Relevance in Neuroaesthetics and Related Concepts

ภาควิชาจิตวิทยา จัดอบรมหัวข้อ The Synchronization Theory of Flow Neurophysiological Evidence and the Theory’s Relevance in Neuroaesthetics and Related Concepts

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมหัวข้อ The Synchronization Theory of Flow Neurophysiological Evidence and the Theory’s Relevance in Neuroaesthetics and Related Concepts โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ เรเน่ เวเบอร์ (Professor Dr. Rene Weber) จาก Department of Communication, University of California Santa Barbara ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากร