โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตามแนวทาง EdPEx ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตามแนวทาง EdPEx ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตามแนวทาง EdPEx ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร ✨
ในการบรรยายดังกล่าวทำให้บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในฐานะส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้ ความเข้าใจ มองเห็นเป้าหมายร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ