โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่เข้าเยี่ยมชมและดูการเรียนการสอน

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่เข้าเยี่ยมชมและดูการเรียนการสอน

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่เข้าเยี่ยมชมและดูการเรียนการสอน​ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต รวมถึงเพื่อค้นหาความถนัดของตน อันเป็นการเตรียมความพร้อมในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อไป