ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เจตน์ ตันติวณิชชานนท์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เจตน์ ตันติวณิชชานนท์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เจตน์ ตันติวณิชชานนท์ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ประเภทครูอาจารย์ โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล (International Buddhist Society)