คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบการจัดการเรียนการสอน

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 19 มกราคม 2567 คณาจารย์และนิสิต ภาควิชาภาษาตะวันตก และภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากสาขาภาษาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษของภาควิชาภาษาตะวันตกและภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อนำมาพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
สำหรับคณะผู้เยี่ยมชมประกอบไปด้วยนักศึกษาจากสาขาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพ และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 35 คน