ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาไทยศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรได้เรียนรู้และนำประสบการณ์ไปพัฒนาหัวข้อวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี ผศ.ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา และ ผศ.ดร.เทพพร มังธานี ประธานสาขาวิชาไทยศึกษาเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนการพัฒนาหัวข้อวิจัยในครั้งนี้