ต้อนรับคณะอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

ต้อนรับคณะอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ให้การต้อนรับคณะอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งประกอบไปด้วย Prof. Hyoun Suk Kim และนิสิตอาสาสมัครชาวเกาหลี จากคณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซาน รวม 8 คนที่เดินทางมาร่วมโครงการส่งเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาภาษาเกาหลี และกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซาน โดยมหาวิทยาลัยปูซานได้ส่งคณะอาสาสมัครมาดำเนินกิจกรรมทางวิชาการทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีให้กับ นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ชั้นปีที่ 1 – 4 จำนวน 174 คน ระหว่างวันที่ 15 – 21 มกราคม พ.ศ. 2567 รวมชั่วโมงการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ 40 ชั่วโมง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว จุดประสงค์ของโครงการคือ นิสิตได้เพิ่มพูนทักษะด้านภาษาและความรู้ด้านภาษาเกาหลี รวมถึงพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21