ภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการสัมภาษณ์สำหรับนักนิเทศศาสตร์

ภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการสัมภาษณ์สำหรับนักนิเทศศาสตร์

วันที่ 18 มกราคม 2567 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “เสริมสร้างทักษะการสัมภาษณ์สำหรับนักนิเทศศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้และพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์เพื่องานนิเทศศาสตร์ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากคุณธนานุช สงวนศักดิ์ สื่อมวลชนอิสระ และผู้ดำเนินรายการ Big Story ทาง ThaiPBS เป็นวิทยากร
โครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เทคนิคการสัมภาษณ์ มีอาจารย์ประเสริฐ ช่วยแก้ว เป็นอาจารย์ผู้สอน โดยมุ่งหวังให้นิสิตได้เพิ่มพูนทักษะการสัมภาษณ์ ซี่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานของนักนิเทศศาสตร์ รวมถึงโครงการดังกล่าวยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้รับความรู้และมุมมองใหม่ จากผู้มีประสบการณ์ตรงด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อจะพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านการสัมภาษณ์ให้แก่นิสิตในการประกอบอาชีพของนิสิตในอนาคตต่อไป