ภาควิชาภาษาตะวันออกจัดโครงการเพิ่มทักษะล่ามภาษาญี่ปุ่น

ภาควิชาภาษาตะวันออกจัดโครงการเพิ่มทักษะล่ามภาษาญี่ปุ่น

ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเพิ่มทักษะล่ามภาษาญี่ปุ่น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  • วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้างของโรงพยาบาล การทำงานของล่ามในโรงพยาบาล ศัพท์เฉพาะสำหรับโรคต่าง ๆ (เป็นภาษาญี่ปุ่น) ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรระวัง ในการปฏิบัติงานล่ามในโรงพยาบาล และ Workshop ฝึกปฏิบัติการล่าม โดยได้รับเกียรติจาก คุณรสกร บัวแย้ม ล่ามภาษาญี่ปุ่น โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา เป็นวิทยากร
  • วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ วิสาหกิจญี่ปุ่นในประเทศไทย การทำงานกับชาวญี่ปุ่น สถานภาพ บทบาทของล่าม งานล่าม ปัญหา การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ Workshop ฝึกปฏิบัติการล่าม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และประธานชมรมล่ามและนักแปลภาษาญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร
    โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม อันได้แก่ การสื่อสารดี มีวิจารณญาณที่ดี และแก้ปัญหาเป็นให้แก่นิสิต และเพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและเทคนิคการล่าม และเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกทักษะเบื้องต้นสำหรับการล่ามภาษาญี่ปุ่น