ภาควิชาภาษาตะวันออกหารือแนวทางความร่วมมือในการรับนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

ภาควิชาภาษาตะวันออกหารือแนวทางความร่วมมือในการรับนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์ ดร.เศรษฐพร เรืองเที่ยง และอาจารย์ธรรมพร กุศลสวัสดิ์ ร่วมต้อนรับตัวแทนจาก บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการรับนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อเปิดโอกาสให้กับนิสิตได้นำความรู้ที่เรียนมา ประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง รวมถึงการรับเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา