แสดงความยินดีกับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

แสดงความยินดีกับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม PJ-301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) ตามรายชื่อดังนี้
🔹ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์ ภาควิชาภาษาตะวันออก
🔹ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเชิด หนูอิ่ม ภาควิชาสังคมวิทยา
🔹ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวัต แสงสุริยงค์ ภาควิชาสังคมวิทยา
🔹นางลาวัลย์ เรศจะโปะ สำนักงานคณบดี