โครงการส่งเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

คณะอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ร่วมกับนิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 1 – 4 จำนวน 174 คน ระหว่างวันที่ 15 – 21 มกราคม พ.ศ. 2567 รวมชั่วโมงการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ 40 ชั่วโมงสำหรับกิจกรรมในโครงการ ได้แก่ การฝึกตั้งชื่อภาษาเกาหลี การแนะนำอาหารและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนเกาหลี การฝึกเต้นแบบฉบับเกาหลี การฝึกสร้างคลิปวิดีโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแต่ละฤดูกาล การเรียนรู้ mbti และการประยุกต์ใช้ อภิปรายผลกระทบของขยะมูลฝอยที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การร่วมเก็บขยะที่ชายหาดบางแสนการ การฝึกเขียนพู่กันเกาหลี การประดิษฐ์อุปกรณ์ตราประทับชื่อเกาหลี การประดิษฐ์เครื่องประดับเกาหลี และการประดิษฐ์ว่าวเกาหลี เป็นต้น โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซาน เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนทักษะด้านภาษาและความรู้ด้านภาษาเกาหลี นิสิตได้พัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4