ต้อนรับ Assistant Professor Kim Hyung Min คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชุงนัม

ต้อนรับ Assistant Professor Kim Hyung Min คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชุงนัม

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และตัวแทนผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพาให้การต้อนรับ Assistant Professor Kim Hyung Min คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชุงนัม (Chungnam National University) และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมและหารือเพื่อเตรียมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการฝึกอบรมระหว่างสองมหาวิทยาลัยต่อไป