รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิวาห์สุข สาขาวิชาไทยศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิวาห์สุข สาขาวิชาไทยศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน

วันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิวาห์สุข สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณาจารย์ผู้ร่วมแผนงานวิจัยขุมปัญญาตะวันออกของผู้สูงอายุยุคใหม่ในเขตพื้นที่ EEC ได้เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชนโดยออกบูธนิทรรศการผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ” (BANGSAEN HEALTH FESTIVAL 2024) ณ โรงแรมเดอะไทด์ ซึ่งจัดโดย เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ โดยการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ทั้งนี้การเผยแพร่ผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยบูธนิทรรศการดังกล่าวมีบุคคลให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมจำนวนมาก