ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.พรรณพิลาศ กุลดิลก รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณาจารย์และนิสิต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 จำนวน 40 คน และคณะครู 5 คน เข้าร่วมศึกษาดูงาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น