การประชุมร่วมกับคณาจารย์จาก Jilin International Studies University สาธารณรัฐประชาชนจีน

การประชุมร่วมกับคณาจารย์จาก Jilin International Studies University สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย และตัวแทนคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณาจารย์จาก Jilin International Studies University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน รวมถึงแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างชาติ