หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา และตัวแทนนิสิต เข้ารับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรยกระดับทักษะในการทำงานพัฒนา

หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา และตัวแทนนิสิต เข้ารับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรยกระดับทักษะในการทำงานพัฒนา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา แจ้งประจักษ์ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และตัวแทนนิสิต เข้ารับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรยกระดับทักษะในการทำงานพัฒนา ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม)
การอบรมหลักสูตรยกระดับทักษะในการทำงานพัฒนา จัดโดย สมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม และโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่นิสิตด้านกระบวนการออกแบบ Design thinking การวิเคราะห์ปัญหาแบบเชื่อมโยง เป็นเหตุเป็นผล (Cause Effect Analysis) การสร้างนวัตกรรมและนวัตกรรมทางสังคม การคิดและสื่อความคิดเป็นภาพ (Visual thinking) และทักษะในการทำงานร่วมกับชุมชน ทั้งนี้การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์