เข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 22

เข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 22

วันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา แจ้งประจักษ์และตัวแทนนิสิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) จ.เชียงใหม่ การอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนทางด้านการพัฒนาชุมชน/ การจัดการบริการสังคม และเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน/สังคม