โครงการเตรียมทักษะทางสังคมเพื่อการฝึกสหกิจของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการเตรียมทักษะทางสังคมเพื่อการฝึกสหกิจของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมโครงการเตรียมทักษะทางสังคมเพื่อการฝึกสหกิจของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หัวข้อ English for the Workplace (ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน) โดยได้มี ดร.ณัฐภัทร พัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก ให้เกียรติเป็นวิทยากร ทั้งนี้นิสิตที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมในวัน เวลาดังกล่าว สามารถดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ทาง (เริ่มรับชมได้วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567)
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HpwuyYr-MMId9fVlGAjYedUWQWovZvj8?fbclid=IwAR049TXVu79iMRjGRxoEf-rWBZn2WySCplIstk3flpB-Vq4C6-6vvYf6qwE
พร้อมทั้งทำแบบทดสอบในระบบย LMS รายวิชา “โครงการเตรียมทักษะทางสังคมเพื่อฝึกสหกิจฯ หัวข้อ English for the Workplace (ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน) ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567