ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 8”

ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 8”

ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 8” ฮอม ฮีต ฮอย : 6 ทศวรรษ มช. 6 สถาบัน สานพลังสู่ชุมชน ในวันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากทั้ง 6 สถาบัน ประกอบไปด้วย
🔹คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🔹คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
🔹คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
🔹คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
🔹คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
🔹คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่น