ภาควิชาภาษาตะวันออก จัดงาน Theme : “The Secret of Moonlight” – ความลับของแสงจันทร์

ภาควิชาภาษาตะวันออก จัดงาน Theme : “The Secret of Moonlight” – ความลับของแสงจันทร์

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานใน Theme : “The Secret of Moonlight“ – ความลับของแสงจันทร์ ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดงานร่วมกันของทั้ง 3 สาขาวิชา เกาหลี จีน และญี่ปุ่น โดยแต่ละสาขาได้เตรียมกิจกรรม เกมส์ และการแข่งขันต่าง ๆ มากมาย ซึ่งมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมทั่วภาคตะวันออก โดยผลการแข่งขันมีดังนี้
🎉การแข่งขันร้องเพลงจีน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาว ดลพร อัครพลศานต์ โรงเรียนชลกันยานุกูล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่นางสาว พินณัฐสรา อ่อนท้วม โรงเรียนชลกันยานุกูล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นางสาว นภาพร สัตย์ธรรม โรงเรียนลานสักวิทยา
  🎉การแข่งขันร้องเพลงจีน (ระดับอุดมศึกษา)
 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาว อนันตา คำรอด มหาวิทยาลัยบูรพา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาว นันท์นภัส พิพัฒน์บุญมา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นาย ชาชา ลี มหาวิทยาลัยบูรพา
  🎉การแข่งขันเล่านิทานจีน
 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาว ธนพร วงศ์คำดี โรงเรียนระยองวิทยาคม
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาว นวพร มงคลธีระสกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นางสาว นันทญา ลานคำรัตน์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
  🎉การแข่งขันสุนทรพจน์จีน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นางสาว สมฤดี เมืองกุดเรือ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาว จันจิรา ยังศิริพรชัย โรงเรียนชลกันยานุกูล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายณัฐภัทร ทัศดร โรงเรียนระยองวิทยาคม
  🎉การแข่งขันสุนทรพจน์จีน (ระดับอุดมศึกษา)
 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาว สุพนิดา ปรากฏหาญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่นางสาว อชิรญา ชีวินวรศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวจีรนันท์ วิภวานี มหาวิทยาลัยบูรพา
  🎉การแข่งขันคัดลายมือจีน
 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาว นวพร มงคลธีระสกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาว ธัสสุนันท์ สัตย์รัมย์ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาว พัทธ์ธีรา นาคะปักษิน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
  🎉การเเข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายกฤษณพล เกษสาคร โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ นางสาวศศิพัชร์ พันธ์เจริญ โรงเรียนศรีราชา ชลบุรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ นางสาวพลอยนภัส มลิวัลย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นครศรีธรรมราช
  🎉การแข่งขันความรู้ตัวอักษรคันจิ
 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวรัญชิดา พ่วงรักษ์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่นางสาวพีรดา ศิลปนาฎ โรงเรียนชลกันยานุกูล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายกรวีย์ พรรัศมีพรหม โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
  🎉การแข่งขันแสดงนิทาน ภาษาญี่ปุ่น
 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
  (1.นายกฤษณะพล พลรักษา 2.นายทีฑทัศน์ จุลสราญพงษ์ 3.นายอาชิตะ กระแสร์ 4.นางสาวจันทิมา พันเถร
  5.นางสาวกมลพัชร โพธิ์บาย)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดป่าประดู่
  (1.นายวันนิวัตร โพธิชัยชนะพล 2.นางสาวเบญญาภา ควรหา 3.นางสาวณัฐศิร์ชา งามพิทักษ์สิน
  4.นางสาวสุทธิรัตน์ เจริญผล 5.นางสาวญาธิดา ศรลัมภ์)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ
  (1.นายอัฑฒกร แน่นหนา 2.นายถิรศักดิ์ ศิลางาม 3.นางสาวศรัญพร แซ่ล่าย 4. นางสาวปวีณา แจ่มใส 5.นางสาวอินทิรา นิลโต)
  🎉การแข่งขันวาดรูปภายใต้หัวข้อ ‘นินจาในจินตนาการ‘
 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพีรพล ขัดเชียงแสน ชื่อผลงาน ชีวิตคืออะไร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวศุภกานต์ ปาณะปุณณัง ชื่อผลงาน นินจาม๊ะเหมียว
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวปิยาอร ตรีกุล ชื่อผลงาน NinjaDaily
  🎉การแข่งขันแต่งตัว “Korea Cosplay”
 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอังสุมาลิน มนูรัตนศิลป์ โรงเรียนสารวิทยา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชยาภรณ์ ผลเจริญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวอัญชิชา ชะคำวงศ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวพิมพ์ปวีณ์ ฮาบเมืองซอง โรงเรียนสารวิทยา
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวมนชนก สุวรรณโน โรงเรียนสารวิทยา
  🎉การแข่งขันคัดลายมือ
 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชนมภูมิ ถือชัยภูมิ โรงเรียนสารวิทยา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวฐิตารี เผ่าศรีเผือก โรงเรียนชลกันยานุกูล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวบุญญาดา จูพุก โรงเรียนชลกันยานุกูล
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวณิชชา นรัจฉริยางกูร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
  🎉การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวัฒนธรรมเกาหลี “Golden bell”
 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวภิญญาณัฎฐ์ พลังปัญญวัฑฒ โรงเรียนชลกันยานุกูล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวศิรดา นันทกิจกำธร โรงเรียนสารวิทยา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวกัญญาณัฐ จี๋แก้ว โรงเรียนสารวิทยา
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวบัณฑิตา ศรีศศิธร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวพิมพ์นิภา อักษร โรงเรียนชลบุรีสุขบท
  🎉การแข่งขันร้องเพลงเกาหลี “Korean Song Singing Contest”
 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวฐิตาภา บุญเทียม โรงเรียนสารวิทยา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชรินษา ฉิมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวปาริฉัตร รักษาทรัพย์ โรงเรียนสารวิทยา
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวกัญญ์กุลณัช ผลห้า โรงเรียนสารวิทยา
  🎉การแข่งขันเต้นแบบฉบับเกาหลี “Cover Dance”
 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม B-lieve (บีลีฟ)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ G.O.D. Glamour Of Decade (จีโอดี แกลมเมอร์ออฟดีเคต)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Bunny Crush (บันนี่ครัช)
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ UNIT – GIRLS (ยูนิตเกิลส์)
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ Enchanted (เอนชานต์)