สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดโครงการ “2024 Short-term Academic Exchange Program”

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดโครงการ “2024 Short-term Academic Exchange Program”

วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้จัดโครงการ “2024 Short-term Academic Exchange Program” ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการกับ Toyo University ประเทศญี่ปุ่น โดยศาสตราจารย์ Kazuo Takahashi Department of Regional Development Studies, Faculty of Global and Regional Development Studies พร้อมด้วยนักศึกษาชาวญี่ปุ่นจำนวน 9 คน จัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 และ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น รวมจำนวน 86 คน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ผ่านการทำกิจกรรม Group Discussion และ Study Trip โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นสื่อกลางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ทำให้นิสิตมีโอกาสฝึกฝนทักษะทางปัญญาและทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น และเพื่อส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มากยิ่งขึ้น