การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Cyber Hankuk University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Cyber Hankuk University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.ธัญญารัตน์ สงวนศรี หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก พร้อมด้วย ดร.พัชรยา ปาลสุทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเกาหลี และ ผศ.อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม เข้าร่วมการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Cyber Hankuk University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่ Prof. Dr. Lee Min Woo (Head of Department of Korean) และ Prof. Dr. Chin Chongnan (Dean of Global Education Institute) ณ ห้อง QS2-602 ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อหารือความร่วมมือในโครงการ KF Global e-School และแนวทางการดำเนินการทางด้าน Visiting Program สำหรับนิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลีในอนาคต