ภาควิชาจิตวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสานสัมพันธ์จิตวิทยา 10 สถาบัน

ภาควิชาจิตวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสานสัมพันธ์จิตวิทยา 10 สถาบัน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสานสัมพันธ์จิตวิทยา 10 สถาบัน (10ส้อม) โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยความร่วมมือของนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในศาสตร์จิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย 10 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในปีการศึกษา 2566 ภาคจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างและพัฒนานิสิตให้เป็นนิสิตที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะที่ทันสมัย มีจิตสาธารณะ และมีความเป็นผู้นำ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่งต่อไป