ภาควิชาศาสนาและปรัชญา จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกสหกิจของนิสิต ในหัวข้อ “ธรรมะกับการทำงาน”

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกสหกิจของนิสิต ในหัวข้อ “ธรรมะกับการทำงาน”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกสหกิจของนิสิต ในหัวข้อ “ธรรมะกับการทำงาน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา และอาจารย์ชูชาติ ศรีตระกร เป็นวิทยากร โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาศาสนาและปรัชญา มีความรู้ในการฝึกสหกิจและเพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมจำนวน 55 คน