สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน

ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) ดังนี้

  • วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “กฎหมายแรงงานที่ลูกจ้างควรรู้” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวชิระ ฤทธาภิรมย์ ผุ้จัดการทั่วไป สำนักบริหาร บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากร
  • วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการด้านความปลอดภัย” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มุจรินทร์ บุรีนอก ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นวิทยากร
  • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สวัสดิการและความปลอดภัยในที่ทำงาน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณภาณุวัชร จิระเวชเดชาชาญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล Siam@Siam Design Hotel Pattaya เป็นวิทยากร
  • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การปฏิบัติงานและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการฝึกสหกิจ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณลดาวัลย์ หงส์อนันต์ เจ้าหน้าที่ฝ่าย Ground customer service บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เป็นวิทยากร และในหัวข้อ “การเตรียมตัวก่อนออกฝึกสหกิจและแนวทางการทำโครงงานของนิสิตสายภาษาญี่ปุ่น” โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรวรรณ ชาแจ้ง เจ้าหน้าที่การตลาดและบริการลูกค้าต่างประเทศ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา เป็นวิทยากร
    โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ Upskill ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคในสายงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เกิดแรงบันดาลใจและมีเจตคติที่ดีในการทำงานและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการออกปฏิบัติ งานในรายวิชาสหกิจศึกษา อันเป้นการเตรียมความพร้อมการดำเนินการด้านการปฏิบัติงานของนิสิตในรายวิชาสหกิจศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา