ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ Mr. MASATO UENO และ Mr. SHINYA KONDO

ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ Mr. MASATO UENO และ Mr. SHINYA KONDO

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.ดร.ธัญญารัตน์ สงวนศรี หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก และอาจารย์กมลาสน์ กีรตินันท์วัฒนา ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ Mr. MASATO UENO และ Mr. SHINYA KONDO ผู้บริหารของริษัท เทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เทคโน ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับการรับนิสิตเข้าปฏิบัติงาน CWIE ในสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป