The Friends of Burapha University at Scandinavian Village ได้เข้าหารือแนวทางในการจัดสรรทุนการศึกษาแบบให้เปล่า

The Friends of Burapha University at Scandinavian Village ได้เข้าหารือแนวทางในการจัดสรรทุนการศึกษาแบบให้เปล่า

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 The Friends of Burapha University at Scandinavian Village ได้เข้าหารือแนวทางในการจัดสรรทุนการศึกษาแบบให้เปล่าในปี พ.ศ.2567 ให้กับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ผศ.ดร.ธนิต โตอดิเทพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและโครงสร้างพื้นฐาน และ อาจารย์ปวินนา เพ็ชรล้วน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการบริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนิสิต ให้การต้อนรับ