บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการแนะนำ Seino Transportation Co.,Ltd. และตำแหน่งงานที่รับสมัคร เพื่อไปทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการแนะนำ Seino Transportation Co.,Ltd. และตำแหน่งงานที่รับสมัคร เพื่อไปทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมมือกับ Seino Transportation Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการแนะนำ Seino Transportation Co.,Ltd. และตำแหน่งงานที่รับสมัคร เพื่อไปทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนิสิตที่สนใจสมัครงานในอนาคต โดยมีหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และนิสิตชั้นปีที่ 3 – 4 เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 69 คน