โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ หัวข้อ โรงแรมความรู้สึก (The Feeling Hotel)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ หัวข้อ โรงแรมความรู้สึก (The Feeling Hotel)

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ หัวข้อ โรงแรมความรู้สึก (The Feeling Hotel) ให้กับนิสิตภาควิชาจิตวิทยาโดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพงษ์ โสธรวัฒนา และ คุณนภัสสร วิศาลโภคะ เป็นวิทยากร ซึ่งทั้งสองท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเอง โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในการดำเนินชีวิต และรู้จักการจัดการกับความรู้สึกของตนเอง